Vetenskap

”Hush, little baby”: Även främmande vaggvisor lugnar

Vaggvisor har en lugnande inverkan på barn, men det är oklart om det beror på visorna i sig eller om barnen känner igen visorna och associerar dem med lugn. En ny studie dokumenterar att även vaggvisor från andra kulturer, framförda på främmande språk, utövar samma effekt. Forskarna tror därför att det finns universella och särskiljande musikaliska drag i vaggvisor som gör att de inverkar lugnande på barn.

23 feb 2021 09:40

Vaggvisor har en lugnande inverkan på barn, men det är oklart om det beror på visorna i sig eller om barnen känner igen visorna och associerar dem med lugn. En ny studie dokumenterar att även vaggvisor från andra kulturer, framförda på främmande språk, utövar samma effekt. Forskarna tror därför att det finns universella och särskiljande musikaliska drag i vaggvisor som gör att de inverkar lugnande på barn.

Vaggvisor är på många sätt universella. De finns i alla samhällen och kulturer och även om de kan låta olika så skiljer de sig som grupp åt från annan musik. Till exempel har de långsammare tempo och mindre omfattande tonhöjdsintervall. Forskning har visat att vuxna uppfattar vaggvisor som mindre komplexa än annan musik.

Eftersom vaggvisor används för att få barn att sova är det lätt att dra slutsatsen att visorna i sig har en lugnande inverkan. Något som stöds av forskningen, men som även skulle kunna förklaras av att barnen känner igen dem. Om ett barns föräldrar sjunger vaggvisor när det är dags att sova, så kommer barnet rimligen att associera dem med sömn, vilket i sig kan verka lugnande.

Även visor på främmande språk lugnar

Tidigare forskning har använt vaggvisor som kan antas vara bekanta för de undersökta barnen, vilket gör det svårt att skilja på de möjliga förklaringarna. En ny studie, publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nature Human Behaviour, använder istället vaggvisor från andra kulturer. Dessa framfördes av främmande personer på främmande språk. Totalt medverkade 144 amerikanska barn i åldern 2 till 14 månader i studien.

För att undersöka effekten av vaggvisor lät forskarna barnen i ett experiment lyssna på en sekvens som bestod av 14 sekunder långa intervall, vilka alternerade mellan ett neutralt läge, en främmande vaggvisa och en annan främmande visa. Totalt fick varje barn lyssna på fyra vaggvisor och fyra andra visor. Under experimentet uppmättes även deras hjärtrytm och elektrodermala respons, det vill säga förändringar i det elektriska motståndet i huden. Dessa är fysiologiska mått som är kopplade till känslomässiga tillstånd, och generellt innebär lägre värden lugnare tillstånd.

Om detta stämmer innebär det i sin tur att det finns något musikaliskt universellt i vaggvisor som gör att barn känner sig lugna.

Det visade sig att såväl barnens hjärtrytm som elektrodermala respons var lägre när de lyssnade på vaggvisorna än under de övriga delarna av experimentet. Detta oavsett ålder. Likaså var deras pupiller mindre. Experimentet tyder därmed på att även vaggvisor från andra kulturer framförda på främmande språk har en lugnande inverkan på små barn.

Om detta stämmer innebär det i sin tur att det finns något musikaliskt universellt i vaggvisor som gör att barn känner sig lugna. Även barnens föräldrar kunde, oberoende av barnen och experimentet, särskilja de främmande vaggvisorna som potentiellt mer lugnande för barnen. Något som är i linje med tidigare studier, som visat att musik riktad till barn särskiljer sig från annan musik. Likaså skiljer sig tal riktat till barn ifrån tal riktat till vuxna.

Små barn kan inte klara sig själva och behöver därför ofta uppmärksamhet från vuxna. Om de får den uppmärksamhet de behöver eller vill ha så kan det bidra till att de känner sig lugna. Även om det kan finnas andra förklaringar, så tror forskarna att de universella komponenterna som särskiljer vaggvisor från annan musik uppfattas av barnen som kommunikation specifikt riktad till dem. Något som visar att föräldrarna fokuserar på dem, vilket i förlängningen gör att de känner sig lugna.

Den som är intresserad av att lyssna på korta klipp av vaggvisor från runt om i världen kan besöka forskargruppens hemsida och klicka på de punkterna i grafen som representerar ”Lullaby” (punkterna är gröna, i alla fall i vissa webbläsare). En viktig samling av svenska barnvisor gavs ut av Johan Nordlander år 1886 och finns att läsa här.

TEXT: Nyhetsredaktionen