Vetenskap

Nya rön: Kulturer och grupper påverkar individens andliga upplevelser

Andliga upplevelser är svåra att studera. Men nu har forskare gjort ett försök. Foto: Charlie Riedel/TT.
Andliga upplevelser är svåra att studera. Men nu har forskare gjort ett försök. Foto: Charlie Riedel/TT.
Andliga upplevelser är svåra att studera. Men nu har forskare gjort ett försök. Foto: Charlie Riedel/TT.
Andliga upplevelser är svåra att studera. Men nu har forskare gjort ett försök. Foto: Charlie Riedel/TT.

Andliga upplevelser spelar en viktig roll i många religioner. I Sverige är den heliga Birgittas uppenbarelser om kung Magnus Eriksson kanske de mest välkända och inflytelserika. Vanligare är dock att personer känner en förnimmelse av Gud eller ett andligt väsen. En ny studie har försökt kartlägga detta svårfångade fenomen.

15 feb 2021 06:27
Uppdaterad:
16 feb 2021 13:09

Andliga upplevelser spelar en viktig roll i många religioner. I Sverige är den heliga Birgittas uppenbarelser om kung Magnus Eriksson kanske de mest välkända och inflytelserika. Vanligare är dock att personer känner en förnimmelse av Gud eller ett andligt väsen. En ny studie har försökt kartlägga detta svårfångade fenomen.

Trots att andliga upplevelser är vanliga och spelar en viktig roll i många religioner och många människors liv, så är de svåra att studera på ett systematiskt sätt. Till sin natur är dessa upplevelser subjektiva och därför nästan omöjliga för utomstående att observera eller ens bekräfta. Detta gör också att fenomenet är svårt att förklara. Tidigare studier har bland annat pekat på samband mellan andlighet och aktivitet i vissa regioner av hjärnan.

I en artikel publicerad förra veckan i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences har en grupp psykologer och antropologer angripit frågan på ett nytt sätt. Deras tes är att såväl kultur som individuell psykologi påverkar tendensen till andliga upplevelser. Framför allt fokuserar de på kulturers gränsdragningar mellan tanke- och sinnevärlden och individers benägenhet att hänge sig åt, och att bli uppslukade av, sina egna tankar. Forskarna kallar det förstnämnda ”porositet” och det sistnämnda ”absorption”.

Frågeformulär och djupintervjuer

För att undersöka betydelsen av porositet och absorption på andliga upplevelser genomförde de fyra olika studier i fem länder, utspridda på fyra kontinenter. Totalt deltog drygt 2 000 personer i USA, Ghana, Thailand, Kina och Vanuatu. Samtliga länder var representerade i alla fyra studier. I den första studerades evangeliska kristna samt ytterligare en lokal religiös grupp. Den andra studien fokuserade på vanliga människor, men undersökte även evangelikala kristna. I den tredje och fjärde studien var deltagarna högskolestudenter och dessa tillhörde inte någon särskild religiös grupp.

 ”Jag kan gå in i mina tankar när jag gör något på rutin för att några minuter senare upptäcka att jag slutfört det jag skulle göra.”

Den första och den fjärde studien undersökte sambandet mellan såväl porositet som absorption och andliga upplevelser, medan den andra studien fokuserade på porositet och den tredje på absorption. I den första studien användes halvstrukturerade djupintervjuer för att samla in data och i den andra strukturerade intervjuer med kortare frågor. I de två återstående studierna användes istället frågeformulär.

Den fjärde och sista studien planerades och genomfördes efter det att data från de tidigare studierna samlats in och analyserats. Tanken var att försöka bekräfta resultaten från dessa. Med detta i åtanke förregistrerades även hur studien skulle genomföras. Ett förfarande som på senare år blivit allt vanligare för att undvika problem med att forskare prövar många alternativa hypoteser på samma data och att vetenskapliga tidskrifter är mer benägna att publicera artiklar med klara och tydliga resultat, något som riskerar att ge en skev bild av verkligheten.

”Har du hört Gud tala till dig?”

De använda måtten på andliga upplevelser inkluderade ett tjugotal frågor som till exempel: ”Vissa personer säger att det gudomliga eller övernaturliga skickar dem drömmar. Har detta hänt dig?” och ”Har du någonsin hört Gud eller en ande tala till dig med en röst som du kände att du hörde utanför ditt huvud?”. För att mäta porositet användes ett dussin eller fler frågor som ”Om [person A] vill skada [person B] med sina arga känslor, kan hon göra det?” eller påståenden som ”Andar hör uttalade förbannelser och kan utföra dess instruktioner”. Absorption mättes i sin tur med hjälp av en redan etablerad skala baserad på 34 olika påstående som ”Olika färger har distinkta och speciella betydelser för mig” och ”Jag kan gå in i mina tankar när jag gör något på rutin för att några minuter senare upptäcka att jag slutfört det jag skulle göra”.

För att bättre kunna förstå och kvantifiera sambanden mellan porositet, absorption och andliga upplevelser kodade forskarna upp svaren i de fyra studierna och analyserade dem statistiskt. Det visade sig att såväl porositet som absorption var överlag relaterade till andliga upplevelser och att resultaten var statistiskt signifikanta. I genomsnitt hade såväl individer som grupper med högre uppmätt porositet också fler andliga upplevelser. Sambandet kvarstod även efter det att forskarna kontrollerat för absorption. Dock var gruppens, eller kulturens, inflytande på porositet högre än på absorption, något som stödjer hypotesen att porositet är en kulturell och absorption en individuell faktor.

Funktion av kultur och personlighet

Trots att studiedeltagarna knappast kan anses vara representativa för sina samhällen och att samtliga studier saknar en experimentell komponent som gör det möjligt att undersöka orsakssamband anser forskarna att resultaten visar på betydelsen av porositet och absorption för andliga upplevelser. Med andra ord spelar enligt dessa forskare den tydlighet med vilken kulturer och grupper drar gränsen mellan vad som pågår inom och utanför en individs huvud en viktig roll för vad som individer uppfattar som andliga upplevelser. Likaså är individens egen inlevelseförmåga i sina egna tankar viktiga. En andlig upplevelse är därmed en funktion av såväl kultur som personlighet.

TEXT: Bulletin