Facebook noscript imageDEBATT: Lugn i klimatstormen! Vi behöver sans, balans och tolerans
Debatt
DEBATT: Lugn i klimatstormen! Vi behöver sans, balans och tolerans
Gruppen Extinction Rebellion företräder en alarmistisk syn på klimatfrågan. Foto: Scott Heppell/AP/TT
Gruppen Extinction Rebellion företräder en alarmistisk syn på klimatfrågan. Foto: Scott Heppell/AP/TT

Klimatdiskussionen drivs i alltför hög grad av alarmism och ensidighet, där tvärtom vetenskaplighet och sakargument är av nöden. Fyra pensionerade professorer i kemi efterlyser sans i debatten.

Vi, de nedan undertecknade, alla vetenskapsmän utan att vara klimatforskare, vill plädera emot försök att framtvinga enhällighet och för en mer mångsidig och uttömmande debatt om den globala uppvärmningen och dess följder, samt om de politiska beslut som motiveras av dessa. Vi samlas, trots meningsskiljaktigheter i detaljerna, kring följande huvudpunkter:

  1. Den ”globala uppvärmningen” är i grunden från ett vetenskapligt perspektiv ett olöst problem både avseende orsakssamband och framtida utveckling. Analyser med existerande klimatmodeller är väl värda att beakta men måste fortsatt prövas och förfinas.
  2. Komplexiteten i klimatutvecklingen är hög och förutsägelser på rent vetenskaplig grund, om än baserade på evidens och många experters forskning, blir nödvändigtvis spekulativa.
  3. Det är olyckligt att vetenskapen och många av dess utövare blivit kraftigt politiserade i klimatdebatten. Vetenskapen ger bäst förutsättningar för politiska beslut när den tillåts vara oberoende och enbart saklig, inte värderande eller politiskt pläderande.

Läs även: Rasmus Dahlstedt: Klimatklockan klämtar för dig

I den svenska rapporteringen och offentliga diskussionen finner vi att ovannämnda punkter antingen inte inses eller inte respekteras. Klimataktivism, alarmism och tron att vetenskapen är färdig med klimatanalysen dominerar och komplexiteten i frågan om klimatets tidsutveckling och de underliggande orsakssambanden ignoreras. Det hävdas att vetenskapen löst orsakssambanden och kan beskriva optimala motåtgärder. Så nu ska alla motsträviga med på tåget eller bli förkastade som samhällsfarliga förnekare. Man hävdar att vi befinner oss i ett nödläge som inte ger tid för fortsatt debatt.

Vare sig vetenskap eller demokrati mår bra av denna kampanj för att framtvinga enhällighet. Vår uppfattning är att rådande modeller och teorier om klimatet istället behöver motargument och falsifieringsförsök. Sådana ska kunna bemötas och eventuellt avfärdas bara med vetenskapliga och sakliga politiska motargument, inte med svartmålning och censur. Locket får inte läggas på i debatten utan vi måste betrakta problemet som olöst och fortfarande under utredning. Vi behöver inte vänta med motåtgärder, men de måste vara väl motiverade i ljuset av argument både för och emot och flexibla för att kunna utvecklas och anpassas till den bättre förståelse vi kan få i framtiden.

Läs även: Fagerström: Aktivister formar den globala klimat- och jordbrukspolitiken

Det tycks vara en allmän uppfattning att FN:s klimatpanel vet bäst och att vi bara har att följa dess rekommendationer. Men politiskt framtvingad samsyn är ingen garanti för att misstag till följd av okunskap och problemets inneboende komplexitet kan undvikas. Vi har ännu inte klimatmodeller som kan förklara den historiska klimatutvecklingen i sådan detalj och tillförlitlighet vi skulle behöva. De kan knappast säkert förutsäga framtida utveckling, särskilt inte om den är provocerad av människan och resulterar i beteenden som inte tidigare funnits i jordens historia.

Vi borde ägna mer forskning åt att följa upp modellernas förutsägelser för att precisera deras validitet, identifiera svaga länkar och söka förbättringar. Endast en liten del av jordskorpans koldioxid och värme finns i atmosfären runt jorden. Mycket mer finns i djuphaven som också är en enorm värmereservoar. Kopplingen mellan atmosfär, hav och land med avseende på koldioxid och värme är ett komplicerat problem, som vi knappast kan anse oss tillräckligt väl förstå, vare sig på tusenåriga eller kortare tidsskalor som en människas livstid.

Läs även: MP:s Per Bolund om klimatet: ”Vi har enligt forskningen åtta år på oss”

Vi förnekar eller bortförklarar inte klimatproblemet, förordar inte att varningstecken ska ignoreras eller att motåtgärder skjuts på framtiden. Däremot förordar vi en öppen och balanserad debatt och politiska beslut som baseras på saklig vetenskaplig kunskap med respekt för dess begränsning. Stormande aktivism som är ensidig och aggressiv mot oliktänkande förhindrar en vetenskaplig förståelse för hur vi kan leva i harmoni med vår jord.

Låt oss avstå från klimatångest och aktivism bortom evidens och i stället studera klimatets drivande krafter för att hitta en väg att bäst gynna framtida mänskligt liv på vår planet. Vi behöver varken överdrifter och propaganda eller ogenomtänkt förnekelse, utan en öppen och respektfull diskussion. En sund vetenskaplig och öppen politisk diskussion skyddar oss bäst mot naturliga såväl som artificiella hot.

Peter Stilbs, prof. em. i fysikalisk kemi, KTH
Sture Nordholm, prof. em. i fysikalisk kemi, GU
Gunnar Karlström, prof. em. i teoretisk kemi, LU
Bo Jönsson, prof. em. i teoretisk kemi, LU

-----
Vill du publicera dig på Bulletin Debatt? Skicka artikelförslag till debatt@bulletin.nu

Bulletin Debatt

Detta är ett debattinlägg i Bulletin. Debattören svarar för sina åsikter i debattartikeln. Vill du publicera dig på Bulletin Debatt eller inkomma med replik? Skicka artikelförslag till debatt@bulletin.nu