Facebook noscript imageMerit Wager: I Finland ser man allvarligt på oklara id-handlingar
Merit Wager
Krönikörer
Merit Wager: I Finland ser man allvarligt på oklara id-handlingar
Ett av länderna som har pass som anses lätta att förfalska är Afghanistan. Foto: Afghanistans utrikesdepartement
Ett av länderna som har pass som anses lätta att förfalska är Afghanistan. Foto: Afghanistans utrikesdepartement

I Sverige behöver oklara id-handlingar inte utgöra något hinder för vare sig uppehållstillstånd eller medborgarskap. I Finland ser man på saken med större allvar. Pass från tio länder betraktas som ”opålitliga”, skriver Merit Wager.

Migri, det finländska migrationsverket, meddelar att behandlingen av medborgarskapsansökningar är överbelastad och att cirka 8 800 ansökningar väntar på att handläggas. Det finns olika anledningar till att hanteringen av ansökningarna tar tid. De ansökningar som är lättast att avgöra är från personer som har kommit till landet som migranter, det vill säga de som redan ansökt och beviljats arbets- eller annat tillstånd före inresan, har ett godtagbart pass och uppfyller alla förutsättningar för att kunna beviljas medborgarskap.

Många ansökningar, främst från personer som kommit som asylsökande eller flyktingar, är dock inkompletta och det går åt en hel del tid till att begära in kompletteringar och att göra tilläggsutredningar för att möjligheten att bevilja medborgarskap i Finland ska kunna avgöras. Bland annat måste den sökandes identitet fastställas.

Ett tillförlitligt sätt att styrka sin identitet är att uppvisa ett giltigt pass utfärdat av det land som man är medborgare i, eller annan officiell identitetshandling. Trovärdigheten och tillförlitligheten beror också på hur och med vilka dokument man har fått sitt pass eller sin identitetshandling i sitt medborgarskapsland.

Finland kräver att gedigna utredningar görs av identiteten hos medborgare i tio länder, vilkas pass Migri alltså klassar som bristfälliga.

Om en person tidigare har uppträtt under fler än en identitet betraktas identiteten som utredd enbart om han eller hon under de senaste tio åren endast använt samma personuppgifter som finns i Finlands befolkningsdatasystem. Först efter det kan ansökan om medborgarskap göras. Huruvida det beviljas eller inte beror sedan också på en mängd andra faktorer.

I Sverige betraktas pass från Afghanistan och Somalia som otillräckliga för att styrka en persons identitet. I Finland anser Migri att många fler länders pass inte räcker som identitetsbevis. Finland kräver att gedigna utredningar görs av identiteten hos medborgare i tio länder, vilkas pass Migri alltså klassar som bristfälliga.

Detta kan till exempel bero på bristfälliga personregister, att det förekommer korruption eller att passen är av sådan kvalitet att de är lätta att förfalska. Länderna är:

Afghanistan, Demokratiska republiken Kongo, Irak, Gambia, Ghana, Kamerun, Nigeria, Pakistan, Somalia och Syrien.

För en medborgare i något av dessa länder gäller att personens identitet måste granskas extra noga och att Migri inte utreder några som helst andra förutsättningar och krav innan den sökandes identitet är klarlagd. Behandling av medborgarskapsansökningar från personer från de tio länderna påbörjas inte överhuvudtaget innan dess.

Skillnaderna i hur man ser på medborgarskap skiljer sig tämligen mycket mellan Sverige och Finland. Det märks också på beviljningskraven. Förutom det självklara, att identiteten ska vara klarlagd, krävs bland annat följande för att medborgarskap i Finland ska kunna beviljas:

Intyg över språkkunskaper.
Man måste kunna styrka tillräckliga kunskaper i finska (eller svenska) genom att avlägga den muntliga och skriftliga delen av den allmänna språkexamen på minst kunskapsnivå tre, eller med ett avgångsbetyg från grundskolan

Redogöra sin nuvarande och tidigare inkomst
Man måste tillförlitligt kunna bevisa hur man försörjer sig.

Uppfylla boendetidskravet
Man måste ha bott i Finland de senaste fem åren utan avbrott.

Inte ha begått brott eller meddelats besöksförbud

Inte försummat betalningsförpliktelser
Man får inte ha låtit bli att betala exempelvis skatter, böter, studielån, sjukhusavgifter eller underhållsbidrag för barn som man är underhållsskyldig för.

Förlust av medborgarskap på grund av felaktiga uppgifter
Den som genom att ge felaktiga eller vilseledande uppgifter har fått finskt medborgarskap på ansökan eller efter anmälan kan förlora sitt finska medborgarskap.

Att beviljas medborgarskap i ett land är inte en mänsklig rättighet. Men alla som inte klarar kraven för att bli medborgare i Finland och har permanenta uppehållstillstånd i landet, har samma rättigheter och skyldigheter som medborgarna har. Utom att de inte får rösta i riksdags- och presidentval och att om de begår grova brott kan, efter avtjänat straff, utvisas till de land de är medborgare i.

Att beviljas medborgarskap är ett bevis för att du är integrerad i ditt nya land, att du är en del av det när du upptas i den gemenskap som ett medborgarskap är bevis för.

De åsikter som framförs är skribentens egna.

Merit Wager