Facebook noscript imageShiaislamismen i Iran och dess nätverk i Sverige
Fokus
Shiaislamismen i Iran och dess nätverk i Sverige
Irans högste ledare Ayatollah Ali Khamenei och dennes enligt uppgift ställföreträdare i Sverige, Mohsen Hakimollahi. Foto: Office of the Iranian Supreme Leader/AP/TT / Skärmdump Youtube/Myndigheten för stöd till trossamfund
Irans högste ledare Ayatollah Ali Khamenei och dennes enligt uppgift ställföreträdare i Sverige, Mohsen Hakimollahi. Foto: Office of the Iranian Supreme Leader/AP/TT / Skärmdump Youtube/Myndigheten för stöd till trossamfund

Den iranska revolutionen skapade grundplåten för shiitisk islamism och strukturerna för att sprida den över hela världen. I Sverige representeras revolutionen och regimen av Imam Ali Islamic Center i Järfälla och dess chefsimam. Advokaten Nima Rostami berättar historien om en tragedi och en akut säkerhetsrisk.

Den 11 februari för 44 år sedan tog islamister över makten i Iran och etablerade det shiaislamiska, absoluta och totalitära styret, eller Velayat-e-Motalghe-Fafigh på persiska. Ayatolla Khomeini lade grunden till politisk islam i modern tid och den mångtusenåriga monarkin avskaffades i Iran. Med islam som en politisk ideologi med fascistisk karaktär, sammansvetsades för första gången religion och politik i Iran.

Som islamist hade Khomeini ambitionen att expandera en politisk islam som innebar bland mycket annat en intolerans mot oliktänkande, en dröm om att förinta Israel, och om att destabilisera USA:s hegemoni och dess allierande i regionen. Han grundade sin legitimitet på en enorm fientlighet mot den västerländska kulturen och dess värderingar såsom demokrati och sekularism. Khomeini tolkade islams och koranens budskap på dagsaktuella politiska skeenden och inrättade en despoti grundad på en ren och skär islam, som han såg den.

Irans styrelseskick

Efter Iran–Irakkriget på 80-talet och Khomeinis död genomgick Irans styrelseskick förändringar med bland annat omfattande grundlagsändringar. Den politiska makten har kretsat kring institutionen av den högsta andlige ledaren Valiye-e-Motlagheh-e-Faghih som får sin legitimitet av Allah. Den nuvarande högste ledaren, Ali Khamenei, ses också som den tolfte shiamuslimska imamens (en sorts shiitisk messiasgestalt) ställföreträdare på jorden och därmed också profetens ställföreträdare. Ledarens legitimitet får inte ifrågasättas, den som protesterar mot ledaren anses gå i krig mot Allah och kan dömas till döden i domstol.

Khamenei har en egen administration, Beit-e-Rahbari, med en rad experter och rådgivare, egen säkerhetstjänst och ett eget garde. Landets president, parlament och kommunförsamlingars ledamöter måste godkännas av Khamenei, och han utnämner också chefen för rättsväsendet och Irans public service, Seda va Sima, som även har sändningar på olika utländska språk.

Tre nyckelministrar, utrikes-, säkerhets- och försvarsministern, utnämns direkt av Khamenei. Han har även vetorätt i riksdagsbesluten vilket han vid minst två tillfällen utnyttjat. Khamenei är även överbefälhavare. I den reguljära armén ingår bland annat det brutala Islamiska Revolutionsgardet (IRGC), som har sin egen säkerhetstjänst och utlandsavdelning (Qudsstyrkan).

Khamenei har vidare kontroll över det mäktiga religiösa institutet, Hawza, som utbildar imamer. Drygt 6 000 fredagsböneledare, bestående av imamer inne i landet och i Iranlojala moskéer och religiösa samfund i utlandet, bland annat i Sverige, utnämns av Khamenei. Dessa imamer får därmed ett tydligt politiskt direktiv för att sprida islams politisk budskap.

Expansion av politisk islam

Irans regim har alltså samma struktur när det gäller aktiviteter utanför landets gränser. I detta avseende utmärker sig två centrala institutioner: Qudsstyrkan och Verket för islamisk kultur och kommunikation.

Qudsstyrkans huvuduppgift är mobilisering av systerorganisationer i olika länder såsom:

  • Den terrorsklassade libanesiska Hezbollamilisen
  • Den irakiska paraplyorganisationen al-Ḥashd ash-Shaʿbī, med sin egen väpnade styrka
  • Den afghanska shiadivisionen, Fatemiyoun
  • Den jemenitiska shiamuslimska rörelsen, de så kallade huthirebellerna

Qudsstyrkan utför även terrorattentat mot exiliranier och oppositionella grupper. På repertoaren finns även internationell och organiserad narkotikahandel och kriminalitet, liksom penningtvätt för och logistiskt stöd till den iranska regimens moskéer runtom i världen samt rekrytering av shiamigranter i Europa och Nordamerika.

Organisation för islamisk kultur och kommunikation är en av de organisationer som är anslutna till departementet för kultur och islamisk vägledning. Denna organisation bildades 1993 för att systematiskt organisera expansionen av politisk islam. Idén att bilda denna organisation uppstod med planen att slå samman alla statliga kultur- och publicitetsavdelningar och offentliga institutioner som var verksamma utomlands. Organisationen startade sin verksamhet efter godkännande från den högste ledaren Khamenei.

Denna organisation leds under överinseende av högsta rådet, bestående av regimtrogna kulturpersonligheter, ledamöter av regeringsdelegationen såsom utrikesministern, ministern för kultur och islamisk vägledning samt chefen för public service. Organisationen har en kulturattaché vid iranska ambassader.

Irans kulturorganisering i Sverige

Qudsstyrkans och Organisationen för islamisk kultur och kommunikations mission i Sverige representeras enligt entydiga uppgifter av Imam Ali Islamic Center i Järfälla. Chefsimamen vid centret heter Mohsen Hakimollahi, han är utsänd av Khamenei och fungerar som hans representant i Sverige och som böneledare för fredagsbönen. Inom det iranska systemet ses han som Khameneis representant i de skandinaviska länderna, Namayend-e-Valiye-e-Fagigh. Titeln är exakt samma som används i Iran för Khameneis representant.

Imam Järfälla
Det Qom-baserade iranska teologiska institutet Dar al-Hadith beskirver Järfällamoskéns chefsimam som den högste ledarens företrädare i Europa 2014. Foto: Skärmdump Dar al-Hadith .

Uppdatering : Sedan texten publicerades 8 februari 06.25 så plockades den ovan länkade orginalartilen på persiska ner senare samma dag [red].

Uppdatering 2: 9 februari är artikeln tillbaka på webbsajten igen. I den nya versionen beskrivs imamen nu inte som den högste ledarens företrädare och representant, utan som chef för Imam Ali Islamic Center.


Mohsen Hakimollahi har vid upprepade tillfällen och på grund av sin anställning som imam i Järfällamoskén beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Detta samtidigt som han enligt samstämmiga uppgifter även arvoderas av regimen i Iran, arvoden som antingen förs in i Sverige via diplomatiska kanaler eller sätts in på ett bankkonto i Iran. Vid Mohsen Hakimollahis ankomst till Sverige juni 2011 höll ambassadören enligt mina källor ett introduktionsmöte för ambassadpersonalen, där Mohsen Hakimollahi presenterades som Khameneis nya representant i Sverige.

Mohsen Hakimollahi har enligt samma källor minst samma arvode som Irans ambassadör, som uppskattas till drygt 4 000 euro i månaden. Han har dock själv deklarerat betydligt lägre belopp i Sverige. 2011 deklarerade han endast 15 000 kronor trots att han flyttade till Sverige redan i juni det året med arbetstillstånd och en anställning som imam i Järfällamoskén. Hans senaste deklarerade inkomst i Sverige är 433 702 kronor.

Samtliga av moskéns så kallade kulturella och religiösa material produceras i Iran. På Järfällamoskéns begäran handplockas, via Organisationen för islamisk kultur och kommunikation, mullor och andra individer från olika institutioner för deltagande i olika aktiviteter och ceremonier i Järfällamoskén. Därefter och via diplomatiska kanaler arrangerar Irans kulturattaché i Sverige visum för dessa mullor.

Järfällamoskén har genom åren bjudit in islamister, mullor och hatpredikanter. De har bjudit in individer som öppet gjort hatiska uttalanden om hbtq-personer, och moskén har hållit en hijab-konferens och gett uttryck för antidemokratiska och antisemitiska värderingar.

Centret anordnar årligen en demonstration på den så kallade Qudsdagen som har inrättats av Khomeini som ett sätt att manifestera regimens önskan att förinta Israel. Enligt uppgift samverkar Centret även med Qudsstyrkan för att rekrytera shiamigranter till styrkans vittförgrenade nätverk. Dessutom har de som bekant sysslat med gudomlig hallickverksamhet i samband med de så kallade ”njutningsäktenskapen”.

Irans diktators representanter utnyttjar de västerländska yttrande- och religionsfriheterna men regimen förvägrar det iranska folket samma rättigheter. De mycket få iranier som besöker detta center är i flertalet fall personer som sympatiserar med Irans regim och dess syfte att expandera sitt politiska inflytande, eller ambassadpersonal. Den större gruppen av migranter som besöker moskén är irakiska och afghanska shiamuslimer, som i många fall tydligt har ett nära samarbete med Irans mullor och den brutala Qudsstyrkan.

Aktörer som finansierar moskéns verksamhet

Moskén i Järfälla startades av Irans regim och regimen avsätter en viss budget åt dess aktiviteter i olika former, bland annat genom att betala ett arvode till chefsimamen och förse moskén med material och logistiskt stöd.

Därtill tilldelas centret miljonbelopp i svenska statliga bidrag. Myndigheten för stöd till trossamfund har årligen utdelat miljontals kronor till detta center. Bara år 2020 delade de ut 3 657 000 kronor i bidrag till centret:

  • Organisationsbidrag: 3 257 000 kr
  • Projektbidrag: 250 000 kr
  • Etableringsbidrag: 150 000 kr

Moskén får även moskéavgift inbetalad från Skatteverket. Därtill betalar medlemmar in den shiamuslimska allmosan och därmed en andel av sina inkomster till Khamenei och den iranska regimen. På detta sätt finansieras den iranska regimens aktiviteter i Sverige för att sprida politisk islam. Detta trots att Säpo återkommande har pekat ut Irans regim för att ägna sig åt spionage och underrättelseverksamhet i Sverige.

Frågan är varför systemet, trots starka indikationer på centrets destruktiva verksamhet och trots Säkerhetspolisen varningar, fortsätter att dela ut bidrag till centret och stödja diktatorn Khameneis och den iranska regimens verksamhet i Sverige. Centret är diktatorn Khameneis representation och inte ett hus för religiös tillbedjan.

Det går inte att dra någon annan slutsats än att moskéns aktiviteter primärt handlar om att sprida politisk islam och drivs av en stark fientlighet mot Väst och de västerländska värderingarna.

Frågan är också slutligen på vilken grund Migrationsverket beviljar imamen i moskén uppehållstillstånd trots att en sådan person normalt bör betraktas som ett allvarligt hot mot allmän ordning och säkerhet i Sverige.

Att Säpo tycks se mellan fingrarna med imamens aktiviteter i Sverige är bekymmersamt och ger lätt intrycket av att det tydliga regelverket gör undantag av handelspolitiska hänsyn.

Nima Rostami
Advokat och debattör

Uppdatering: Sedan texten publicerades 8 februari 06.25 så plockades den bildlänkade Dar al-Hadith-orignalartikeln på persiska ner senare samma dag [red.]

Uppdatering 2: 9 februari 12.19 är artikeln tillbaka på webbsajten igen. I den nya versionen beskrivs imamen nu inte som den högste ledarens företrädare och representant, utan som chef för Imam Ali Islamic Center [red.].